O farnosti

Farnosť sv. Petra a Pavla je komunita Katolíckej cirkvi v obciach Oponice a Súlovce.
Je súčasťou Nitrianskeho biskupstva a v ňom dekanátu Bošany. Podľa sčítania obyvateľov roku 2011 sa ku katolíckej viere hlási v obci Oponice 732 (z 879) a v obci Súlovce 425 (z 482) obyvateľov. O existencii farnosti svedčia historické zmienky už z roku 1332.

Bohoslužby

V obci Oponice sa konajú slávenia vo farskom kostole sv. Petra a Pavla. Je to jediný chrám na území farnosti a je prirodzeným centrom života farnosti. Od roku 2012 sa pravidelne slávia bohoslužby vo filiánej obci Súlovce na miestnom cintoríne.
Nedeľné slávenie začína v Súlovciach o 8:00 hodine a v Oponiciach o 10:00 hodine. Slávenia počas týždňa sú zverejnené vo farských oznamoch na výveskách. Pred slávením je možné prijať Sviatosť zmierenia.

Sobáše v Oponiciach

Povolanie k manželstvu je vpísané v samej prirodzenosti muža a ženy, ako vyšli z rúk Stvoriteľa. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena uzatvárajú doživotné spoločenstvo, povýšil Ježiš Kristus na dôstojnosť sviatosti.
O informácie k prijatiu Sviatosti manželstva požiadajte prostredníctvom osobného stretnutia alebo e-mailu. Kontakty nájdete na konci prezentácie. Prijatie tejto sviatosti si vyžaduje prípravu. Preto je potrebné o ňu žiadať najmenej tri mesiace vopred.

FAQ - často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky, ktoré pomôžu pri základnej orientácii v kresťanskej praxi a praktické rady ako postupovať v určitých situáciách života podľa viery.

ČÍTAŤ ĎALEJ

Ako sa stretnúť

Osobne sa môžete stretnúť s kňazom vo farnosti vždy po skončení bohoslužieb. V inom čase si môžete dohodnúť termín telefonicky alebo e-mailom. Kontaky sú uvedené na konci prezentácie.

Z histórie farnosti

Najstaršie dejiny farnosti Oponice sú úzko spojené s Nitrianskou kapitulou. V tomto období sa územie dnešnej filiálnej obce Súlovce a jej prislúchajúce časti dostávajú...

Kontakty

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Oponice
956 14 Oponice 255