F A Q

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky, ktoré pomôžu pri základnej orientácii v kresťanskej praxi a praktické rady ako postupovať v určitých situáciách života podľa viery.

Čo je potrebné k tomu, aby som mohol pokrstiť svoje dieťa?

 • Musí sa dať seriózne uistenie, že pokrstené dieťa bude vychovávané v kresťansko-katolíckom duchu a uvádzané postupne do života v cirkevnom spoločenstve podľa evanjelia a Božích prikázaní. Toto uistenie môže dať rodič alebo niekto z rodiny, alebo krstný rodič, alebo iný veriaci — no v tomto prípade rodičia musia súhlasiť s kresťanským vedením svojho dieťaťa týmto človekom a zaviažu sa mu to aj umožniť.
 • Krstenec môže mať (ale nemusí) krstného rodiča, ktorý sa stáva od krstu jeho duchovným príbuzným — aby ním mohol byť, musí splniť tieto podmienky:
  1. byť vovedený do kresťanského života sviatosťami kresťanskej iniciácie — to znamená žiť ako pokrstený katolík prijímajúci Oltárnu sviatosť, ktorý prijal sviatosť birmovania
  2. žiť zodpovedajúco svojmu stavu — buď slobodný bez partnerského vzťahu alebo žijúci v manželstve uzavretom katolíckou formou

Kto má prijať manželstvo katolíckou formou?

 • Katolícku formu vstupu do manželstva majú prijať snúbenci, ak aspoň jeden z nich je katolík, a to samozrejme slobodný či ovdovelý.
 • Snúbenci majú podať žiadosť o prijatie sobáša najmenej tri mesiace pred plánovaným termínom, aby mohli včas prebehnúť všetky administratívne úkony a zároveň aby snúbenci mohli absolvovať požadovanú prípravu.
 • Keďže administratívne úkony spojené s prijatím manželstva sa líšia od individuálnej situácie konkrétneho snúbeneckého páru, je potrebné sa včas informovať u správcu farnosti.

Ako zostať spojený s Kristom a spoločenstvom Cirkvi, ak mi môj zdravotný stav neumožňuje navštevovať bohoslužby?

 • Pre tých, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastňovať sa na živote Cirkvi v chráme a túžia ostať duchovne spojení s Kristom je ponúkaná služba návštevy kňaza v ich príbytku počas prvopiatkového týždňa.
 • Kňaz prináša takémuto človeku do jeho príbytku Eucharistiu, aby mohol prijímať duchovný pokrm, ktorý posilňuje veriacich na ceste životom do večného príbytku. Počas tejto návštevy je možné prijať Sviatosť zmierenia poprípade Sviatosť pomazania chorých.

Komu je určená Sviatosť pomazania chorých?

 • Choroba a utrpenie vždy patrili k najvážnejším problémom, ktoré podrobujú ľudský život skúške — v chorobe človek skusuje svoju bezmocnosť, svoje obmedzenia a svoju konečnosť.
 • Cirkev verí a vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou — Pomazanie chorých: Toto sväté pomazanie chorých ustanovil náš Pán Ježiš Kristus ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona; Marek ju síce naznačil, ale Jakub, apoštol a Pánov brat, ju veriacim odporučil a urobil známou.
 • Sviatosť pomazania chorých sa udeľuje tým, čo vážne ochoreli, pomazaním na čele a na rukách olivovým riadne posväteným olejom.
 • Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na jej prijatie je isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti.
 • Je vhodné zavolať kňaza opakovane pri zhoršení zdravotného stavu.
 • Každá nemocnica má zabezpečenú duchovnú službu kňazom, ktorú môžeme zavolať pri pobyte v nej.

Na čo netreba zabúdať pri umierajúcom a následnej príprave pohrebu zosnulého?

 • Je veľmi vhodné, aby veriaceho človeka v posledných chvíľach jeho života navštívil kňaz, ktorý udelí umierajúcemu Viatikum — odpustenie hriechov a Sväté prijímanie na cestu do večnosti.
 • Takáto návšteva je potrebná obzvlášť vtedy, ak sa umierajúci pokrstený nachádza v životnom stave, ktorý mu neumožnuje žiť sviatostný život (napr. v mimomanželskom vzťahu). Zároveň v takomto prípade je potrebné, aby umierajúci bol schopný komunikovať s kňazom.
 • Po úmrtí je potrebné čo najskôr informovať správcu farnosti, aby sa mohol nájsť vhodný termín pre pohrebné obrady.
 • Kňaz nie je v žiadnom pracovnom vzťahu s pohrebnými službami a je preto potrebná dohoda medzi všetkými zainteresovanými stranami.